Tehniskie noteikumi automašīnām ar gāzes barošanas sistēmu.


Barošanas sistēma

701. Veids, konstrukcija

Saskaņā normatīvo aktu prasībām par transportlīdzekļu pārbūvi, transportlīdzeklim atļauts benzīnmotora vietā uzstādīt dīzeļmotoru (un otrādi), kā arī uzstādīt iekārtu motora darbināšanai ar sašķidrinātu naftas gāzi (turpmāk – SNG) vai saspiestu dabasgāzi (turpmāk – SDG). Minētajām izmaiņām jābūt fiksētām transportlīdzekļu reģistrā.

701.1. Visām pēc 2002.gada 18.marta uzstādītajām gāzes barošanas iekārtas sastāvdaļām jābūt sertificētām un marķētām atbilstoši transportlīdzekļu sertifikācijas noteikumiem. SNG barošanas sistēmas sastāvdaļu apstiprinājuma marķējums norādīts 7.1.attēlā, bet SDG barošanas sistēmas sastāvdaļu apstiprinājuma marķējums – 7.2.attēlā. Apstiprinājuma marķējumam jābūt skaidri salasāmam un neizdzēšamam. Gāzes barošanas iekārtu sertificētās un marķētās sastāvdaļas aizliegts nomainīt ar nesertificētām. Ja motoram uzstādīta gāzes barošanas iekārta, motoram jādarbojas ar gāzi, lai būtu iespējama motora atgāzu kontrole. Gāzes barošanas iekārtu uzskata par demontētu, ja transportlīdzeklim nav nevienas gāzes barošanas iekārtas komponentes.


31.JPG (14862 bytes)

701.2. Ja transportlīdzekļa motora darbināšanai uzstādīta gāzes iekārta, tad, ja to pieļauj tehniskais dienests, kas piešķīris transportlīdzeklim tipa apstiprinājumu, gāzes barošanas iekārtai drīkst pievienot:

701.2.1. SNG gadījumā – M1 (ar pilnu masu lielāku par 3500 kg), M2, M3, N2, un N3 kategoriju transportlīdzekļu salona apsildes ierīci;

701.3. Neviena gāzes barošanas sistēmas sastāvdaļa, izņemot uzpildes ierīci un uz autobusa jumta novietotus gāzes balonus, vai tās aizsargelements nedrīkst būt izvirzīts ārpus transportlīdzekļa gabarītiem.

701.4. Neviena gāzes barošanas sistēmas sastāvdaļa nedrīkst atrasties tuvāk nekā 100mm no siltuma avota, ja tā nav atbilstoši pasargāta pret siltuma ietekmi.

702. Degvielas tvertne, gāzes balons

702.1. Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar izgatavotāja paredzēto degvielas tvertni.

702.2. Ja gāzes barošanas iekārta uzstādīta pēc 2002.gada 18.marta, uz gāzes balona jābūt skaidri, salasāmi un neizdzēšami norādītam:

702.2.1. SNG – sērijas numuram, tilpumam (litros), marķējumam “LPG”, pārbaudes spiedienam (bāros), uzrakstam “maksimālais piepildījums 80%” (maximum degree of filling 80%) un tekstam “Sūknis iekšpusē” (“Pump inside”) ar sūkni identificējošu marķējumu, ja tas atrodas gāzes balona iekšpusē;

702.3. Uz gāzes balona jābūt plāksnītei (uzlīmei), kur norādīta inspicēšanas institūcija, tās adrese, un pēdējās pārbaudes datums.

702.4. Uz transportlīdzekļa nostiprināts gāzes balons nedrīkst atrasties zemāk nekā 200 mm virs ceļa, ja tam nav atbilstoša aizsargelementa no priekšpuses un sāniem.

702.5. Ja gāzes balons atrodas transportlīdzekļa ārpusē tiešā riteņu mesto akmeņu zonā, tam jābūt aizsargātam ar metālisku vairogu pret iespējamajiem riteņu mesto akmeņu triecieniem. Uzstādot gāzes balonu uz jumta, tam jāatrodas speciālā, jumtam pastāvīgi piestiprinātā nodalījumā.

702.6. Degvielas tvertne (gāzes balons) nedrīkst būt bojāta, deformēta, korodējusi. Gāzes balonam nedrīkst būt remontmetinājumi. Degvielas tvertnei (gāzes balonam) jābūt atbilstoši nostiprinātai. Stiprinājuma elementi nedrīkst būt deformēti, korodējuši, vaļīgi. Nav pieļaujama degvielas noplūde.

Gāzes balons nedrīkst saskarties ar citām metāliskām transportlīdzekļa daļām, izņemot tā stiprinājuma elementus.

703. Cauruļvadi, šļūtenes, citas komponentes

703.1. Aizliegts barošanas iekārtās izmantot šļūtenes un cauruļvadus, kas nav paredzēti šim nolūkam. Cauruļvadiem un šļūtenēm jābūt bez bojājumiem, atbilstoši nostiprinātiem un nodrošinātiem pret bojāšanos berzes, vibrācijas un spriegumu ietekmē. Nav pieļaujama degvielas noplūde no cauruļvadiem, šļūtenēm, citām barošanas sistēmas sastāvdaļām un to savienojumiem.

703.2. Gāzes iekārtas cauruļvadi un citi komponenti nedrīkst atrasties tuvāk par 100 mm no izplūdes sistēmas cauruļvadiem un citiem siltuma avotiem. Transportlīdzekļos, kas aprīkoti ar gāzes barošanas sistēmu, sākot ar 2004.gada 1.maiju, SNG cauruļvadiem jābūt bezšuvju – vara (ar gumijas vai plastmasas aizsargapvalku) vai nerūsējošā tērauda, vai tērauda ar pretkorozijas pārklājumu. Gāzes cauruļvada ārējais diametrs nedrīkst būt lielāks par 12 mm.

Atļauts izmantot jebkura materiāla cauruļvadus vai šļūtenes, ja to marķējumā norādīts, ka tās paredzētas izmantošanai SNG barošanas sistēmās.

703.3. Gāzes iekārtas cauruļvadiem un šļūtenēm stiprinājumu un starpsienu šķērsojumu vietās jābūt aprīkotiem ar aizsargmateriālu. Cauruļvadi un šļūtenes nedrīkst atrasties domkrata atbalsta vietās.

703.4. Degvielas padeves sistēmas ierīcēm un agregātiem (sūknim, karburatoram, degvielas iesmidzināšanas sistēmai, filtriem, reduktoram, vārstiem u.tml.) jābūt atbilstoši nostiprinātiem.

703.5. Ja gāzes balons atrodas pasažieru salonā vai slēgtā (bagāžas) nodalījumā, gāzes uzpildes ierīcei jāatrodas transportlīdzekļa ārpusē un jābūt nodrošinātai pret griešanos, kā arī pret netīrumu un ūdens iedarbību. SDG uzpildes ierīce drīkst atrasties motora telpā.

703.6. Ja gāzes balons atrodas transportlīdzekļa iekšpusē, visas tam piestiprinātās ierīces jāaptver gāznecaurlaidīgam apvalkam, kam jābūt savienotam ar atmosfēru.

Vietā, kur ventilācijas kanāls iziet no transportlīdzekļa virsbūves, tam jābūt vērstam uz leju, bet ne uz siltuma avotu, un izvada vieta nedrīkst atrasties riteņa arkā. Izvada atveres diametrs nedrīkst būt mazāks par 24mm.

Ja gāzes balons atrodas transportlīdzekļa ārpusē, gāznecaurlaidīgais apvalks drīkst nebūt, ja balonu aprīkojums ir adekvāti aizsargāts pret netīrumiem un ūdeni.

Gāznecaurlaidīgais apvalks nedrīkst būt bojāts, deformēts.

703.7. Nav pieļaujami iekārtas sastāvdaļu lodēti un cauruļvadu vai šļūteņu materiālu bojājoši savienojumi. SNG iekārtās nav pieļaujami arī metināti savienojumi.

Cauruļvadiem un to savienotājelementiem jābūt savietojamiem korozijas ziņā. Nerūsējošā tērauda cauruļvadus drīkst savienot tikai ar nerūsējoša tērauda savienotājelementiem.

Visām savienojumu vietām jābūt viegli pieejamām.

703.8. Akseleratora vadības ierīcei pēc tās atbrīvošanas brīvi jāatgriežas sākotnējā pozīcijā.


Dzirksteļaizdedzes motoru atgāzu raksturojums


Ja transportlīdzeklis aprīkots ar gāzes barošanas iekārtu, atgāzu kontrole jāveic, motoram darbojoties ar gāzi.

805.1. CO saturs dzirksteļaizdedzes motoru atgāzēs nedrīkst pārsniegt 8.1. tabulā norādītās robežvērtības.

8.1.tabula

Pieļaujamās CO robežvērtības

Pirmās reģistrācijas datums

Pārbaudes režīms

CO, tilp.%

Līdz 1970. gada 1. janvārim

brīvgaitā

4,5

No 1970. gada 1. janvāra līdz 1988. gada 1. janvārim

brīvgaitā

3,5

No 1988. gada 1. janvāra līdz 2001. gada 1. janvārim

brīvgaitā

3,0

Automobiļiem ar gāzes barošanas iekārtu, kas pirmo reizi reģistrēti līdz 2001. gada 1. janvārim

brīvgaitā

1,5

No 2001. gada 1. janvāra līdz 2003. gada 1. janvārim

brīvgaitā

0,5

pie paaugstinātiem motora apgr. N > 2000 min–1

0,3

Pēc 2003. gada 1. janvāra

brīvgaitā

0,3

pie paaugstinātiem motora apgr. N > 2000 min–1

0,2

805.2. Veicot CO kontroli transportlīdzekļiem, kas pirmo reizi reģistrēti pēc 2001. gada 1. janvāra, λ vērtībai pie paaugstinātiem brīvgaitas kloķvārpstas apgriezieniem (2000–3000 min–1) jābūt robežās ±0,03 no vērtības, kuru noteicis transportlīdzekļa izgatavotājs.

805.3. Transportlīdzekļiem, kas pirmo reizi reģistrēti līdz 2000. gada 31. decembrim, brīvgaitas režīmā CH koncentrācija dzirksteļaizdedzes motoru atgāzēs nedrīkst pārsniegt 1200 ppm, ja cilindru skaits nav lielāks par 4, un 3000 ppm, ja cilindru skaits ir lielāks par 4. Transportlīdzekļiem, kas pirmo reizi reģistrēti, sākot ar 2001. gada 1. janvāri, brīvgaitas režīmā CH koncentrācija dzirksteļaizdedzes motoru atgāzēs nedrīkst pārsniegt 100 ppm vai izgatavotāja noteikto maksimālo CH vērtību, ja tā lielāka par 100 ppm.